karman


karman
kàr·man
s.m.inv.
var. → karma.

Dizionario Italiano.